How to: 10 วิธีตัดใจ ฉบับคนพร้อมที่จะ Move On

วิธีตัดใจ

‘ความรักเกิดขึ้นได้ฉันใด ความไม่รักแล้วก็เกิดขึ้นได้ฉันนั้น’ ในเมื่อไปต่อด้วยกันไม่ไหว ก็ต้องหาวิธีตัดใจ มาตัดให้เจ็บแต่จบ และพร้อม Move On กันต่อ